Privacy policy

Privacy statement schoenen Claeys Bauwens

De website www.claeysbauwens.be (hierna: de "Website") is een initiatief van: Claeys Bauwens, Capa-Gent bvba, Molenstraat 6, 9870 Olsene. BTW BE0866 771 412. Info@claeysbauwens.be. Tel 055 497 100

1. Waarom deze privacyverklaring?

Elke persoon (hierna "Gebruiker") die de Website bezoekt of gebruikt, geeft een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens vrij. Deze persoonlijke gegevens stellen Claeys Bauwens in staat om u als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit ook daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar vanaf het moment dat het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en u, als natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenkomst met de Privacywet en andere toepasselijke regels. Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de "Privacywet" kan gezien worden als een verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de "Verordening" kan gezien worden als een verwijzing naar de verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/eg (algemene verordening gegevensbescherming of GDPR) Door gebruik te maken van onze Website, verklaart de Gebruiker dat hij deze Privacyverklaring heeft gelezen en akkoord gaat met het mogelijk verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven wordt in dit document. Claeys Bauwens behoudt zich het recht zijn Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gecommuniceerd worden naar de Gebruikers. Wij raden Gebruikers aan dit document regelmatig te raadplegen.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens?

2.1 verwerkingsverantwoordelijke

Claeys Bauwens is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en beslist eenzijdig of in samenspraak met anderen welke persoonlijke gegevens verzameld worden alsook de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van die persoonlijke gegevens.

2.2 Verwerker(s)

Het staat Claeys Bauwens vrij om beroep te doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens.
Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonlijke gegevens verwerkt op verzoek en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaken. De verwerker werkt enkel volgens de instructies van de supervisor.

3. Op welke juridische grond steunt de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Overeenkomstig de Verordening verwerken wij uw gegevens op volgende gronden:

-Op basis van uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker of precontractuele stappen die op verzoek van de Gebruiker worden ondernomen; of
-Op basis van wetgevende nationale of internationale bepalingen met het oog op het onderhouden van contractuele relaties; of
-Op basis van de toestemming van de Gebruiker om reclame op te sturen (direct marketing).

4. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

Claeys Bauwens verbindt zich ertoe enkel gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelen die door Claeys Bauwens vooropgesteld worden. De gegevens die wij verzamelen worden hieronder opgesomd. Onderstaande lijst is geenszins limitatief. Aanspreektitel; Voor- en achternaam; Contactinformatie en eventuele facturatiegegevens; E-mail adres; Telefoonnummer; Schoenmaat;  Deze gegevens worden verzameld op het ogenblik van een bestelling op onze Website, aan de fysieke kassa's in de winkel of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Andere persoonlijke gegevens kunnen ook later nog worden verzameld. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de diensten van Claeys Bauwens te kunnen aanbieden. Wij maken geen gebruik van cookies.

5. Waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

Claeys Bauwens verzamelt persoonsgegevens met als loutere doel elke Gebruiker van onze Website en onze diensten een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring te bezorgen. Het verwerken van uw gegevens is essentieel voor het goed functioneren van de Website en voor het voorzien van de daarmee verbonden diensten.

Claeys Bauwens verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens enkel en alleen te gebruiken voor de volgende doeleinden:

-Om de Gebruiker toegang te verlenen tot zijn/haar gebruikersprofiel en gebruik te maken van de diensten die op de Website worden aangeboden;

-Om de contractuele relatie met de Gebruiker te onderhouden;

-Om een gepersonaliseerde service aan te bieden aan de Gebruiker door middel van nieuwsbrieven, het aanbieden van gepersonaliseerde producten, het voorzien van ondersteuning en klachtenopvolging;

-Om fraude, vergissingen en/of criminele gedragingen op te sporen en de Gebruiker hiertegen te beschermen.

-Om promotieaanbiedingen te verzenden indien u hier uitdrukkelijk mee akkoord bent gegaan. U blijft uiteraard vrij om hier op elk moment op terug te komen of online uit te schrijven.

De Gebruiker geeft steeds zijn/haar persoonlijke gegevens aan Claeys Bauwens en behoudt zo dus een bepaalde controle. Indien sommige gegevens onvolledig of ogenschijnlijk niet correct zijn, behoudt Claeys Bauwens zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik door Claeys Bauwens alleen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht, doorgegeven of op eender welke andere manier gecommuniceerd worden aan derden, tenzij u ons hiervoor expliciet voorafgaand de toestemming toe heeft gegeven. Claeys Bauwens heeft alle nodige juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen om onbevoegde toegang en gebruik van gegevens te vermijden. In het onwaarschijnlijke geval van een datalek, zal Claeys Bauwens onmiddellijk elke mogelijke maatregel treffen om de schade tot een minimum te beperken.

7. Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons bewaard zo lang als nodig is om de vooropgestelde doeleinden te realiseren.
De gegevens zullen uit onze database verwijderd worden wanneer ze niet langer nodig zijn om de doeleinden te realiseren, of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent teneinde deze gegevens te laten verwijderen.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie op een gerechtvaardigde en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor de doelstellingen die in artikel 5 worden uitgelegd.
Ze worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en niet-excessieve manier en ze worden niet langer bijgehouden dan nodig is om de vooropgestelde doeleinden te voldoen.

8.2 Recht op inzage

Indien u uw identiteit kan bewijzen, heeft u op elk moment het recht om informatie te verkrijgen over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. Bijgevolg heeft u ook het recht om te weten met welk doel uw gegevens worden verwerkt, welke criteria er bestaan om te rechtvaardigen dat wij uw gegevens bewaren, over welke categorieën van gegevens het gaat, naar welke ontvangers uw gegevens worden verstuurd en wat welke rechten u kan uitoefenen op uw gegevens.

8.3 Recht op rechtzetting van uw gegevens

Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen gecorrigeerd worden. Hiervoor stuurt u een eenvoudige mail naar info@claeysbauwens.be

8.4 Recht om gewist te worden (het recht om vergeten te worden)

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens uit onze database te laten wissen onder volgende voorwaarden:

* Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de vooropgestelde doeleinden;
* U trekt uw toestemming om uw gegevens te verwerken in en er is geen andere juridische grond om dit te weigeren;
* U heeft op een geldige manier gebruik gemaakt van uw recht op oppositie;
* Uw gegevens werden op een illegale manier verwerkt of verworven;
* Uw gegevens moeten verwijderd worden om met een juridische verplichting overeen te komen.

Het verwijderen van gegevens heeft in de eerste plaats betrekking op de zichtbaarheid van de gegevens; het is dus mogelijk dat uw verwijderde gegevens nog tijdelijk opgeslagen blijven.

8.5 Recht op gelimiteerde verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om een gelimiteerde verwerking van uw gegevens te vragen, zeker in geval van een conflict over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in de context van juridische procedures of gedurende te tijd dat Claeys Bauwens nodig heeft om te verifiëren of u op een correcte manier uw verwijdering heeft aangevraagd.

8.6 Recht om bezwaar te maken 

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor verkoop doeleinden. Claeys Bauwens al ophouden u gegevens te verwerken tenzij Claeys Bauwens kan aantonen dat er dwingende juridische gronden zijn die voorrang hebben op uw recht om bezwaar te maken.

8.7 Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft toevertrouwd op te vragen in een gestructureerd, algemeen bruikbaar document type. Op uw verzoek kunnen deze gegevens naar andere providers worden overgemaakt tenzij dit technisch onmogelijk blijkt te zijn.

8.8 Recht om uw toestemming in te trekken 

U kan te allen tijde uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken, bijvoorbeeld voor direct marketing doeleinden.

9. Hoe maakt u gebruik van uw rechten 

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, wordt u geacht een verzoek te mailen naar info@claeysbauwens.be. Wij zullen u dan zo snel mogelijk contacteren, ten laatste één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid om klacht in te dienen 

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Claeys Bauwens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws, opendeurdagen, ...