Privacy policy

Privacyverklaring schoenen Claeys Bauwens

De website  www.claeysbauwens.be  (hierna: de "Website") is een initiatief van: Claeys Bauwens, Capa-Gent bvba, Molenstraat 6, 9870 Olsene. BTW BE0866 771 412.  Info@claeysbauwens.be . Tel 055 497 100

1. Waarom deze privacyverklaring?

Elke persoon (hierna "Gebruiker") die de website bezoekt of gebruikt, geeft een bepaalde hoeveelheid persoonlijke gegevens vrij. Deze persoonlijke gegevens stellen Claeys Bauwens in staat om u als natuurlijke persoon te ontdekken, te begrijpen of we dit ook waarschijnlijk doen. U bent mogelijk beschikbaar vanaf het moment dat het mogelijk is om een ​​directe of indirecte link te leggen tussen één van meerdere gegevens en u, als natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Privacywet en andere toepasselijke regels. Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de "Privacywet" kan worden gezien als een verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Elke verwijzing naar de "

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

2.1 verwerkingsverantwoordelijke

Claeys Bauwens is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en beslist eenzijdig van in samenspraak met anderen welke persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van de commerciële en de technische en industriële middelen met betrekking tot de verwerking van die persoonlijke gegevens.

2.2 Verwerker(s)

Het staat Claeys Bauwens vrij om beroep te doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens.
Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon die uw persoonlijke gegevens verwerkt op verzoek en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en de vernietiging van de gegevens te bewaken. De verwerker werkt enkel volgens de instructies van de supervisor.

3. Op welke juridische grond steunt de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Overeenkomstig de verordening verwerkt wij uw gegevens op volgende gronden:

-Op basis van uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker of precontractuele stappen die op verzoek van de Gebruiker worden aanvaard; of
-Op basis van wetgevende nationale of internationale bepalingen met het oog op het onderhouden van contractuele relaties; of
-Op basis van de toestemming van de Gebruiker om reclame op te sturen (direct marketing).

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Claeys Bauwens verbindt zich onderliggende enkele gegevens te verzamelen die nodig zijn voor het bereiken van de doelen die door Claeys Bauwens vooropgesteld worden. De gegevens die wij verzamelen worden hieronder opgesomd. Onderstaande lijst is geenszins limitatief. Aanspreektitel; Voor- en achternaam; Contactinformatie en eventuele facturatiegegevens; Emailadres; Telefoonnummer; Schoenmaat;   Deze gegevens worden verzameld op het moment van een bestelling op onze website, op de fysieke kassa's in de winkel of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Andere persoonlijke gegevens kunnen ook later nog worden verzameld. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de diensten van Claeys Bauwens te kunnen aanbieden. Wij maken geen gebruik van cookies.

5. Waarvoor worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?

Claeys Bauwens heeft persoonsgegevens vastgelegd met als doel elke Gebruiker van onze website en onze diensten een veilige, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bezorgen. Het verwerken van uw gegevens is essentieel voor het goed functioneren van de website en voor het voorzien van de daarmee verbonden diensten.

Claeys Bauwens verbindt zich onderling uw persoonlijke gegevens enkel en alleen te gebruiken voor de volgende doeleinden:

-Om de Gebruiker toegang te geven tot zijn/haar gebruikersprofiel en gebruik te maken van de diensten die op de Website worden aangeboden;

-Om de contractuele relatie met de Gebruiker te onderhouden;

-Om een ​​gepersonaliseerde service aan te bieden aan de Gebruiker door middel van nieuwsbrieven, het aanbod van gepersonaliseerde producten, het voorzien van ondersteuning en klachtenopvolging;

-Om fraude, vergissingen en/of criminele gedragingen op te sporen en de Gebruiker hiertegen te beschermen.

-Om promotieaanbiedingen te verzenden indien u hier akkoord bent gegaan. U blijft natuurlijk vrij om hier op elk moment op terug te komen of online uit te schrijven.

De Gebruiker geeft steeds zijn/haar persoonlijke gegevens aan Claeys Bauwens en bewaart zo een bepaalde controle. Indien sommige gegevens onvolledig of ogenschijnlijk niet correct zijn, bewaart Claeys Bauwens zich het recht voor bepaalde handelingen die tijdelijk of permanent uit te stellen zijn.

6. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor intern gebruik door Claeys Bauwens alleen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht, mits op een andere manier gecommuniceerd kan worden aan derden, tenzij u ons hiervoor expliciet heeft toegestaan. Claeys Bauwens heeft alle noodzakelijke juridische en technische voorzorgsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en gebruik van gegevens te vermijden. In het onwaarschijnlijke geval van een datalek, zal Claeys Bauwens onmiddellijk elke mogelijke maatregel bereiken om de schade tot een minimum te beperken.

7. Hoelang wij uw persoonlijke gegevens bewaren?

Uw gegevens worden door ons bewaard zo lang als nodig is om de vooropgestelde doelen te bereiken.
De gegevens zullen uit onze database worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om de uiteindelijke te bereiken, of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent met deze gegevens te laten verwijderen.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie op een geknikte en veilige verwerking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doelstellingen die in artikel 5 worden uitgelegd.
Ze worden verzameld en verwerkt op een geschikte, relevante en niet-excessieve manier en ze worden niet langer bijgehouden dan nodig is om de vooraf bepaalde te voldoen.

8.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u op elk moment recht om informatie te verkrijgen over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. Bijge heeft u ook het recht om te weten met welk doel uw gegevens worden verwerkt, welke criteria er bestaan ​​om te rechtvaardigen dat wij uw gegevens bewaren, over welke categorieën van gegevens het gaat, naar welke ontvangers uw gegevens worden verzonden en wat welke rechten u kan uw gegevens verwerken.

8.3 Recht op rechtzetting van uw gegevens

Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens kunnen worden onthuld. stuur een eenvoudige mail naar  info@claeysbauwens.be

8.4 Recht om gemakkelijk te worden (het recht om vergeten te worden)

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens uit onze database te laten wissen onder de volgende voorwaarden:

* Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de vooropgestelde doelen;
* U neemt uw toestemming om uw gegevens te verwerken in en er is geen andere juridische grond om dit te ontdekken;
* U heeft op een geldige manier gebruik gemaakt van uw recht op oppositie;
* Uw gegevens werden op een illegale manier verwerkt of verloren;
* Uw gegevens moeten worden verwijderd om met een juridische overeenstemming te komen.

Het verwijderen van gegevens heeft in de eerste plaats betrekking op de zichtbaarheid van de gegevens; het is dus mogelijk dat uw verwijderde gegevens nog tijdelijk worden opgeslagen.

8.5 Recht op gelimiteerde verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om een ​​gelimiteerde verwerking van uw gegevens te vragen, zeker in het geval van een conflict over de juistheid van de gegevens, als de gegevens nodig zijn in de context van juridische procedures of gedurende de tijd dat Claeys Bauwens nodig heeft om te verwijderen of u op een juiste manier uw verwijdering heeft aangevraagd.

8.6 Recht om bezwaar te maken 

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor verkoopdoeleinden. Claeys Bauwens al uw gegevens te verwerken tenzij Claeys Bauwens kan onthullen dat er dwingende juridische gronden zijn die voorrang hebben op uw recht om bezwaar te maken.

8.7 Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om alle persoonlijke gegevens die u ons heeft toevertrouwd op te vragen in een gestructureerd, algemeen bruikbaar documenttype. Op uw verzoek kunnen deze gegevens naar andere providers worden overgemaakt tenzij dit technisch onmogelijk blijkt te zijn.

8.8 Recht om uw vergunning in te trekken 

U kunt allemaal uw toestemming krijgen voor de verwerking van uw gegevens die zijn ingevoerd, bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden.

9. Hoe maakt u gebruik van uw rechten 

Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, wordt u geacht een verzoek te mailen naar  info@claeysbauwens.be . Wij zullen u dan zo snel mogelijk samenvoegen, tien laatste één (1) maand na het ontvangen van uw verzoek.

10. Mogelijkheid om klacht in te dienen 

Indien u niet tevreden bent met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Claeys Bauwens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws, opendeurdagen, ...