Terms & Conditions

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit onze Algemene Verkoopsvoorwaarden. U kan de volledige versie hier downloaden.

BETALING
De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij consument optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de consument en worden medegedeeld in de bevestigingsmail die de consument van Claeys Bauwens ontvangt na plaatsing van de bestelling. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kan enkel per overschrijving betaald worden, met een betalingstermijn van 14 dagen na besteldatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer Claeys Bauwens na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Claeys Bauwens, als gevolg van de niet nakoming door de consument van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
 

LEVERING
Wij kunnen uw bestelling verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.
Bestellingen worden zo snel als materieel mogelijk afgeleverd. Claeys Bauwens biedt u momenteel één manier van levering, namelijk via Bpost. Op deze manier ontvangt u uw bestelling via koerier. U kan er desgewenst voor kiezen uw bestelling af te halen in één van onze winkels. 

Claeys Bauwens doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Claeys Bauwens neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht.  Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Deze maximale leveringstermijn is enkel van toepassing voor verkoop aan consumenten (B2C). Bij verkoop aan rechtspersonen dient men rekening te houden met levertermijnen van enkele maanden. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Claeys Bauwens niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, Claeys Bauwens daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via info@claeysbauwens.be. Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen. 

Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de consument.
 

OMRUILING
Het Wetboek van economisch recht (Artikel VI 47 WER) bepaalt dat de consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke op maat werden ontworpen (goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben) vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan schoenen, accesoires of kledij welke op maat of op aanvraag werden samengesteld of aangepast. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Producten die niet op maat werden samengesteld, komen wel in aanmerking voor teruggave. U beschikt over 14 kalenderdagen om Claeys Bauwens hiervan een notificatie te sturen. Ook producten die specifiek zijn aangepast aan de voorkeuren van de consument (gedacht kan worden aan schoenen, accesoires of kledij welke op maat of op aanvraag werden samengesteld of aangepast).
Een retourzending moet opgestuurd worden met Bpost of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de consument, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar Claeys Bauwens en een retour document aanvragen via info@claeysbauwens.be of het formulier hier downloaden. U kan tevens ook het modelformulier voor herroeping (bijlage 2 van boek VI Wetboek economisch recht) gebruiken. Elk teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugsturing naar de consument.
Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Claeys Bauwens binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de consument aan Claeys Bauwens betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.
Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de consument, voor eigen rekening en risico van de consument.


GARANTIE
Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Claeys Bauwens geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de consument Claeys Bauwens hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de consument. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de consument aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.
URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Claeys Bauwens, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de consument.

CADEAUBON
Cadeaubonnen worden verkocht aan maximumbedrag van 250 euro. Deze zijn maximum 1 jaar geldig. Deze zijn enkel in te ruilen in een van onze winkels te Gent, Oudenaarde, Aalst of Lokeren.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van nieuws, opendeurdagen, ...